KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASINA İLİŞKİN AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

1.     GİRİŞ VE AMAÇ


Anayasamızın 20’inci madde ve 3’üncüfıkrası “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını istemehakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkındabilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesinitalep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi dekapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açıkrızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerkanunla düzenlenir.” şeklinde düzenlenmiş olup bu hüküm doğrultusundayasa koyucu tarafından kabul edilen ve 07.04.2016 Resmî Gazete Tarih ve 6698Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK ya da KANUN”)kapsamında VeriSorumlusu sıfatına sahip olan Sümaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“SÜMAŞTEKSTİL ya da ŞİRKET”), işbu Kişisel Verilerin Korunması ve GizlilikPolitikasına İlişkin Aydınlatma ve Açık Rıza Metni (“AYDINLATMA VE AÇIK RIZAMETNİ”) ile her gerçek ve tüzel kişinin KANUN gereğince Kişisel Verileringüvenliğinin sağlanması hususunda azami hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. ŞİRKET’imizdebu kapsamda gerek gerçek kişi müşterilerinin gerek ticari işbirliği içerisindebulunduğu gerçek kişilerin ve gerekse çalışanlarının (stajyerler dahil)KANUNtarafından korunan Kişisel Verilerinin işlenmesi, işleme amacını, verilenaktarılması, silinmesi, muhafaza edilmesi, anonimleştirilmesi vb. hususlarında POLİTİKAtesis etmiş olup bu hususta siz değerli ilgililere bu konuda işbu AYDINLATMA VEAÇIK RIZA METNİ ‘ni duyurmaktayız. SÜMAŞ TEKSTİL web sitesinde (http://www.sumastekstil.com.tr/) ve SÜMAŞ TEKSTİL’in tescilli markası olan COTTON BOX(“SÜMAŞ TEKSTİL ya da ŞİRKET”) ‘ın web sitesinde (https://cottonbox.com.tr/) gerek otomatik tarafınızca işlenen gerek sözleşme ilebildirilen gerekse Açık Rıza ile onay verilen Kişisel Verileriniz ŞİRKETtarafından KANUN ve POLİTİKA ‘ya uygun şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek,saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve KANUN ‘un izinverdiği hallerde işlendikleri amaçla sınırlı olarak Üçüncü Kişi ‘ler ileaktarabilecektir.

İşbu AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ ile KVKK’nın10’uncu maddesinden doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları,hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerinegetirmeyi amaçlamaktayız.

 

2.     KİŞİSELVERİLERİN TOPLANMASI

 

SÜMAŞ TEKSTİL’in hizmetlerinden yararlanmanızve SÜMAŞ TEKSTİL ile olan iş akdiniz nedeni ile ŞİRKET’imize temin etmişolduğunuz verilerinizden kimlik belgelerinizde ya da size ait belgelerde yeralan verileriniz işlenebilmektedir.

 

·        Kimlik verileriniz (isim, soy isim, TCKN,doğum tarihi, doğum yeri, din, kan grubu, anne ve baba adı gibi kimlikbilgileri)

·        Banka hesap numaranız, imza veriniz, işsözleşmeniz ve mesafeli satış sözleşmeniz,

·        Sınav, eğitim, tanıtım, reklam, kampanya,sosyal sorumluluk projeleri ve etkinliklerimiz çerçevesinde edindiğimiz görselya da işitsel veriler,

·        ŞİRKET’imizinziyaret edilmesi halinde kamerakayıtlarınız, araç plakası gibi araç verileriniz, ses kayıtlarınız,

·        ŞİRKET’imiziniş ortağı olmanız halindesözleşmenin ifası kapsamında edinilen faaliyet belgesi, oda kayıtları, meslekiveriler, banka hesap numarası, IBAN, imza sirküleri, vergi levhası, faturaverileri, kaşe sureti, ilgili çalışanların isim, soyisim, telefon ve mailadresleri gibi bilgileri,

·        IP adresiniz gibi dijital iz verileriniz,

·        İnternet sitelerimizden ya da mobiluygulamalarımızda girmiş olduğunuz tüm bilgiler,

·        İnternet sitelerimizden ya da mobiluygulamalarımızdan alışveriş yapmanız halinde kaydedeceğiniz banka ya da kredikartı bilgileriniz,

·        Adresleriniz.

 

3.     KİŞİSELVERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

ŞİRKET tarafından Kişisel Verileriniz;

 

·        ŞİRKET politikalarının uygulanması ve ŞİRKETorganizasyonunun sağlanması,

·        ŞİRKET’in ticari faaliyetlerini yerinegetirmek için gerekli hizmetlerin sağlanması,

·        ŞİRKET’in gerekli kalite ve standartdenetimlerini yapabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmişraporlama ve sair yükümlülüklerini yerine getirilmesi,

·        ŞİRKET faaliyetlerinin etkin bir şekilde icraedilmesi,

·        “İnternet Ortamında Yapılan YayınlarınDüzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele EdilmesiHakkındaki Kanun” gereği internet ortamında gerçekleştirilen her türlü erişimeilişkin internet bilgisinin kayıt altına alınması,

·        Genel güvenliğin ve bina güvenliğininsağlanması amacıyla işlenebilecektir.

 

4.     KİŞİSELVERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLAR

 

Kişisel Verileriniz AYDINLATMA VE AÇIK RIZAMETNİ ‘nde belirtilen amaçlarla mevzuatta ŞİRKET’e yüklenen yükümlülüklerkapsamında Kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki danışmanlık hizmeti alınanbürolara, denetim firmalarına, iş ortaklarına, hissedarlara, hizmetsağlayıcılarına, SÜMAŞ TEKSTİL’e bağlı mevcut ve kurulacak şirketlereaktarılabilecektir.

 

 

5.     HUKUKİ SEBEP

 

Kişisel Verileriniz ŞİRKET tarafındanyukarıda belirlenen amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı, görsel, işitsel ya daelektronik yöntemlerle ve KVKK başta olmak üzere mevzuattan ve akdiyükümlülüklerinden kaynaklanan hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

 

6.     KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

 

ŞİRKET; çalışanlara, ziyaretçilere ve diğertüzel ve gerecek kişilere ait Kişisel Verileri, KVKK’nın sınırları çerçevesinde10 (ON) yıl süre ile, internet alışverişlerinde ise Müşteri'nin satın almışolduğu her bir ürün/hizmetin sunulmasından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 (ON) yıl süre ile saklayacaktır.

Bu süreler geçtikten sonra kişiselverileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişiselverilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve ŞİRKET’in belirlediğisaklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukukiuyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkınileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelikzaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önceaynı konularda Şirket’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklamasüreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi birbaşka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılmasıgerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsigeçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veyaanonim hale getirilmektedir.

 

7.     HAKLARINIZ

 

ŞİRKET’imize başvurarak Kişisel Verilerinizin;

 

·      İşlenip işlenmediğini öğrenme,

·      İşlenmişse bilgi talep etme,

·      İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıpkullanılmadığını öğrenme,

·      Yurtiçinde aktarıldığı üçüncü kişi ya dakişileri bilme,

·      Eksik ya da yanlış ise düzeltilmesini isteme,

·      KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlarçerçevesinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini isteme,

·      Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerden desilinmesini, yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini isteme,

·      Münhasıra aykırı olarak işlenmesi sebebi ilezarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

8.     BAŞVURU

 

Söz konusu haklara ilişkin talepler, Veri Sahibi tarafından Hacıeyüplü Mahallesi, 3125 Sokak, No:8 Merkezefendi/DENİZLİ, TÜRKİYEadresineyazılı olarak, sumastekstilas@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronikposta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Şirket’e dahaönceden bildirdiğiniz ve Şirket sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik postaadresi aracılığı ile kvkk@cottonbox.com.tr adresine iletilmesi halinde30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri Sahibitarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı iseimzası, T.C. kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veyavarsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsabildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talepkonusu bulunması zorunludur. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıtverilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, ŞİRKET’in onsayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerindenücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellekgibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Şirket, talepte bulunan VeriSahibi’nden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

 

9.     METİNDEKİDEĞİŞİKLİKLER

 

ŞİRKET, KANUN’dayapılan değişikliklernedeniyle, veyahut Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kararları doğrultusundaya da hem bilişim alanında veyahut sektörde oluşan gelişmeler doğrultusunda POLİTİKA’dadeğişiklikyapma hakkını saklı tutar. POLİTİKA’dayapılan değişiklikler derhal metneişlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar politikanın sonunda açıklanır.Yapılan değişiklikleri ŞİRKET’in internet sitelerinde yer alan KVKK bölümündeyer alan envanterlerden de takip edebilirsiniz.

 

10.  KABUL,BEYAN VE TAAHHÜT

 

"SÜMAŞ TEKSTİL San. ve Tic. A.Ş.'nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlene kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip ŞİRKET tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim."  

11.  MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AÇIK RIZA BEYANI 

 

SÜMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A. Ş., 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ve Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme Belgesi'ne uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir. Kişisel verilerinizin kanun kapsamında ve ticari yükümlülükler gereği işlenmesinin dışında, kişisel verileriniz AYDINLATMA METNİ’nde de belirtilen aşağıdaki sebeplerden ötürü işlenmektedir.


ŞİRKET politikalarının uygulanması ve ŞİRKET organizasyonunun sağlanması,

·         ŞİRKET’in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin sağlanması,

·         ŞİRKET’in gerekli kalite ve standart denetimlerini yapabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerini yerine getirilmesi,

·         ŞİRKET faaliyetlerinin etkin bir şekilde icra edilmesi,

·         “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun” gereği internet ortamında gerçekleştirilen her türlü erişime ilişkin internet bilgisinin kayıt altına alınması,

·         Genel güvenliğin ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenebilecektir.İşbu belgede kişisel verilerinizin alınan hizmetlerle ilgili Sümaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kullanımını ve işlemini kabul ederek açık rıza vermektesiniz.